top of page

Clarity is the key.

Running faster every day.

ACCOUNTING

We will take care of it.

We are happy to serve You.

Our Services.

This will fit your needs.

CONTROLLING
Controlling services
C01
Balanced Controlling System (BCS)
 X Days | Project

BCS is a comprehensive system of economic management of the company as a whole, which standardly uses strong tools like planning, activity based costing, pricing and management reporting. But what is the special is that it is precisely connected to another special or enterprise systems that are currently implemented in your company - CAx systems, Industry Ingeneeringtools, HR, ISO, Motivation/Rewarding systems, Production planning and scheduling, Continues improvement systems and so on. We are ready to implement it the right way. No duplicity, no system conflicts, only pure harmonization supporting your business.

C02
BCS modules
 X Days | Project

In case you need only a certain part of BCS (C01), for example efficient planning, reports improving, valuation of processes, etc., then you should consider this option.

C03
Business plan / modeling
 X Days | Project

V spolupráci s Vami vypracujeme na profesionálnej úrovni podnikateľský zámer pre potreby podpory investičného rozhodovania, rozhodovania o optimálnej štruktúre financovania, resp. podklady pre rozhodovanie investorov a spolufinancujúce bankové domy. Finančný model bude zahŕnať kľúčove parametre zahrňujúce rozsah a štruktúru plánovanej produkcie, poskytovaných služieb, kľúčové podnikové procesy, a relevantné výstupy pre všetky zainteresované strany (Plánované finančné výkazy, PLA/BS Statement, Čiastkové plány, Loan's plan, IRR/NPV, FA/KPI). Funkcionalita Modelu umožní pracovať s variantými scenármi a vyhodnocovať rozhodujúce riziká. Súčasťou produktu C03 je vypracovanie Akčného plánu implementácie zámeru. 

C04
System's integration / VBA programming
 X Days | Project

Ak ste spoločnosťou využívajúcou viacero systémov riadenia pre jednotlivé čínnosti spoločnosti, prípadne používate viacero informačných systémov, pomôžeme vám s vypracovaním hĺbkovej Crash-analysys a vypracovaním návrhu reorganizácie firemných procesov pre súčasné ako aj budúce zámery. Doporučíme výber vhodného informačného systému pre podmienky vašej spoločnosti. Pômožeme Vám s implementáciou IS v optimálnom prepojení business processes, s integráciou IS s nástrojmi MS Office, vrátane podporných modelov využívajúcich VBA programming (Automated EXCEL sheets).

C05
Education
 1-3 Days | Training

We provide tailor-made personal tutoring. Classes are aimed at unlocking company's full potential, improving managerial skills and letting your pruducts flow.

LEAN

Let's have a lean processes.

No waste. Full potential.

LEAN_head
Lean services
L01
Business Process Reengeneering
 X Days | Project

Pokiaľ máte pocit, že vďaka rýchlemu rastu firmy a expanzii na viaceré trhy vás vaša firma "prerástla", a myslíte si že je čas na zásadný redizajn procesov, na následnú zmenu organizačnej štruktúry, ako aj zavedenie účinného systému riadenia, dovoľte nám spolupodieľať sa na tomto veľkolepom projekte. Pomôžeme vám správne zanalyzovať všetky firemné procesy, navrhnúť ich zmenu, zrušenie, či zavedenie nových nevyhnutných procesov. Spoločne zoptimalizujeme váš business model, systémom prenesenia externých činností smerom do lokálnej výroby, kde môžete výrobné činnosti viac mechanizovať, robotizovať, výrobnú logistiku zrýchliť a zároveň odbúrať viaceré jalové činnosti typu cestovanie, ubytovanie, čakanie a iné. Odporučíme vám prejsť na systém fraktálového riadenia spoločnosti, ktorý spočíva v tímovo riadenej štruktúre procesných a projektových tímov, ktorá vhodne dopĺňa organizačnú štruktúru spoločnosti. Fraktálové riadenie umožňuje zavádzať prvky spolupodnikania v rámci jednej firmy, zamestnancom umožňuje riadiť viaceré projekty, čím sa z nich stávajú manažéry zodpovedajúci za viaceré kľúčové ciele projektu či procesu, dokážu komplexne nahliadať na firemné procesy, porozumieť potrebe synchronizácie procesov, chápať "kaskádovaniu" cieľov z hora nadol, ďalej pozdvihnúť uvedomenie si pocitu jednej firmy a lojality k nej. Prirodzenou nevyhnutnosťou zavedenia fraktálového riadenia spoločnosti je zmena motivačného systému, ktorý zahŕňa systémové spolupodieľanie sa na dosiahnutých výsledkoch. Na konci implementácie projektu zaznamenáme jednu zásadnú zmenu - pochopenie nutnosti vidieť ze všetkým zákazníka - externého, ale aj interného.

L02
Lean projects / Lean tools
 X Days | Project

V tomto module vám ponúkneme naše doterajšie skúsenosti pri implementácii prvkov Štíhleho podniku, ktoré vám pomôžu sprehľadniť a zefektívniť priestorové usporiadanie výroby, zaviesť poriadok na pracovisku, skrátiť výrobné časy, čas potrebný na pretypovanie výroby, znížiť hladinu zásob materiálu ako aj rozpracovanej výroby, zvýšiť kvalitu produkcie či služieb, a to prostredníctvom viacerých v praxi overených metód ako napríklad 5S, 5W, MUDA, TPM, SMED, Q7/Q8, ISHIKAWA, SPC, IPO, VSM, SIPOC a mnoho ďalších. Cieľom projektu je spoločné hľadanie a nasadenie metód či nástrojov, ktoré aspoň z časti vyriešia kľúčové procesné či kvalitatívne problémy, a ktoré sú skôr účelné než moderné. Dôraz kladieme na udržateľnosť zavedených štandardov, s presadzovaním myšlienky na potrebu neustáleho zlepšovania týchto štandardov.

L03
Team work / Continues improvement
 X Days | Project

Pomôžeme vám so zavedením systému neustáleho zlepšovania a zdokonaľovania, ktorý má dnes viaceré mená, no najznámejšie zrejme sú Kaizen, Six Sigma, PDCA, Lean a TQM.

Asistencia pri manažmente zmien a zapájaní zamestnancov ku zmenám, so zameraním na stredný a  nižší manažment, systémom učenia tímového prístupu, budovaním schopnosti vyhľadávať a odstraňovať plytvanie prostredníctvom pozorovania a následného zlepšovania práce.

Poradíme vám s využívaím systémových nástrojov tímovej práce ako napríklad s Project charter, Gant diagram, PCM, SMART, SixSigma TW, TW Phases, PDCA, DMAIC, Team rewarding a inými užitočními radami.

L04
Education
 1-3 Days | Training

Classes are made to teach you LEAN process L01-L03. Everything is adjusted to fit your needs.

L01
L02
L03
L04
ACCOUNTING

Let's have a clean head with taxes.

We are ready to get this done.

Accounting services
A01
Accounting services
 permanently | Service

Poskytujeme komplexné služby spojené s externým vedením podvojného účtovníctva, vrátane mzdovej agendy ako aj komplexnej daňovej správy spadajúcej pod legislatívu SR. Všetky povinné registrácie zabezpečíme za Vás, zastúpime Vás pred Daňovými a ostatnými štátnymi inštitúciami. Prehľadné účtovníctvo zabezpečíme aj s nastavením sledovania nákladov a výnosov podľa firemných aktivít či zákazkovej evidencie, detailného druhového členenia, závislosti na výkonoch a daňovej uznateľnosti. Dokladovú evidenciu a jej vizualizáciu vedieme ďaleko nad rámec zákonných požiadaviek resp. ISO normy.

A02
Tax Returns Statements
ad hoc | Service

We handle all types of Tax documents / statements / returns, valid in Slovakia. 

ACCOUNTING_head
A01
A02

Do not hesitate to contact us with your special demand. We look forward to hearing from you.

Looking for something 

                           special ?

Need more details? Contact us

We are here to assist. Contact us by phone, email or via our social media channels.

bottom of page