top of page

Mať jasno v spleti čísel

je kľúč.

Byť rýchlejší a precízny

každý deň.

ÚČTOVNÍCTVO

Účtujeme dôsledne pre Vás.

Sme radi keď vám pomáhame.

Naše Služby.

Zefektívnia Váš biznis.

Controlling
C01
Balanced Controlling System (BCS)
 X Dní | Projekt

BCS predstavuje ucelený systém ekonomického riadenia spoločnosti, využívajúci silné nástroje ako plánovanie, kalkulácie a cenotvorba, manažérsky reporting, ktorý je naviac založený na optimálnom previazaní s ostatnými v spoločnosti aplikovanými celopodnikovými a lokálnymi systémami riadenia - CAx, PI, HR, ISO, motivačný systém, systémy dielenského riadenia, zlepšovania a pod.. Pomôžeme Vám ho účelne implementovať. Žiadne duplicity, žiadne systémové konflikty, žiadna byrokracia. Harmonický systém podporujúci váš biznis.

C02
BCS moduly
 X Dní | Projekt

Pokiaľ potrebujete pomôcť len s niektorými modulmi systému BCS (C01), ako napríklad zefektívnenie plánovania, zvýšenie vypovedacej sily reportingu, či poznať nákladovosť činností, produktov a služieb, pomôžeme vám s implementáciou parciálnych riešení šitých na mieru.

C03
Business plán / modelovanie
 X Dní | Projekt

V spolupráci s Vami vypracujeme na profesionálnej úrovni podnikateľský zámer pre potreby podpory investičného rozhodovania, rozhodovania o optimálnej štruktúre financovania, resp. podklady pre rozhodovanie investorov a spolufinancujúce bankové domy. Finančný model bude zahŕnať kľúčove parametre zahrňujúce rozsah a štruktúru plánovanej produkcie, poskytovaných služieb, kľúčové podnikové procesy, a relevantné výstupy pre všetky zainteresované strany (Plánované finančné výkazy, PLA/BS Statement, Čiastkové plány, Loan's plan, IRR/NPV, FA/KPI). Funkcionalita Modelu umožní pracovať s variantými scenármi a vyhodnocovať rozhodujúce riziká. Súčasťou produktu C03 je vypracovanie Akčného plánu implementácie zámeru. 

C04
System's integration / VBA programming
 X Dní | Projekt

Ak ste spoločnosťou využívajúcou viacero systémov riadenia pre jednotlivé čínnosti spoločnosti, prípadne používate viacero informačných systémov, pomôžeme vám s vypracovaním hĺbkovej Crash-analysys a vypracovaním návrhu reorganizácie firemných procesov pre súčasné ako aj budúce zámery. Doporučíme výber vhodného informačného systému pre podmienky vašej spoločnosti. Pômožeme Vám s implementáciou IS v optimálnom prepojení business processes, s integráciou IS s nástrojmi MS Office, vrátane podporných modelov využívajúcich VBA programming (Automated EXCEL sheets).

C05
Vzdelávanie
 1-3 Dní | Tréning

Poskytujeme na mieru ušíté vzdelávacie tréningové programy. Sú zamerané na odhalenie firemného potenciálu, zlepšenie zručností v oblasti podnikovej ekonomiky, nastavovania merateľných ukazovateľov výkonnosti, kaskádovania cieľov naprieč celej spoločnosti, ako aj ich prepájania na motivačný systém.

CONTROLLING
PROCESY

Zaveďme spolu štíhle procesy.

Žiadne plytvanie. Plný potenciál.

Štíhle procesy
L01
Business Process Reengeneering
 X Dní | Projekt

Pokiaľ máte pocit, že vďaka rýchlemu rastu firmy a expanzii na viaceré trhy vás vaša firma "prerástla", a myslíte si že je čas na zásadný redizajn procesov, na následnú zmenu organizačnej štruktúry, ako aj zavedenie účinného systému riadenia, dovoľte nám spolupodieľať sa na tomto veľkolepom projekte. Pomôžeme vám správne zanalyzovať všetky firemné procesy, navrhnúť ich zmenu, zrušenie, či zavedenie nových nevyhnutných procesov. Spoločne zoptimalizujeme váš business model, systémom prenesenia externých činností smerom do lokálnej výroby, kde môžete výrobné činnosti viac mechanizovať, robotizovať, výrobnú logistiku zrýchliť a zároveň odbúrať viaceré jalové činnosti typu cestovanie, ubytovanie, čakanie a iné. Odporučíme vám prejsť na systém fraktálového riadenia spoločnosti, ktorý spočíva v tímovo riadenej štruktúre procesných a projektových tímov, ktorá vhodne dopĺňa organizačnú štruktúru spoločnosti. Fraktálové riadenie umožňuje zavádzať prvky spolupodnikania v rámci jednej firmy, zamestnancom umožňuje riadiť viaceré projekty, čím sa z nich stávajú manažéry zodpovedajúci za viaceré kľúčové ciele projektu či procesu, dokážu komplexne nahliadať na firemné procesy, porozumieť potrebe synchronizácie procesov, chápať "kaskádovaniu" cieľov z hora nadol, ďalej pozdvihnúť uvedomenie si pocitu jednej firmy a lojality k nej. Prirodzenou nevyhnutnosťou zavedenia fraktálového riadenia spoločnosti je zmena motivačného systému, ktorý zahŕňa systémové spolupodieľanie sa na dosiahnutých výsledkoch. Na konci implementácie projektu zaznamenáme jednu zásadnú zmenu - pochopenie nutnosti vidieť ze všetkým zákazníka - externého, ale aj interného.

L02
Lean projekty / Nástroje štíhleho riadenia
 X Dní | Projekt

V tomto module vám ponúkneme naše doterajšie skúsenosti pri implementácii prvkov Štíhleho podniku, ktoré vám pomôžu sprehľadniť a zefektívniť priestorové usporiadanie výroby, zaviesť poriadok na pracovisku, skrátiť výrobné časy, čas potrebný na pretypovanie výroby, znížiť hladinu zásob materiálu ako aj rozpracovanej výroby, zvýšiť kvalitu produkcie či služieb, a to prostredníctvom viacerých v praxi overených metód ako napríklad 5S, 5W, MUDA, TPM, SMED, Q7/Q8, ISHIKAWA, SPC, IPO, VSM, SIPOC a mnoho ďalších. Cieľom projektu je spoločné hľadanie a nasadenie metód či nástrojov, ktoré aspoň z časti vyriešia kľúčové procesné či kvalitatívne problémy, a ktoré sú skôr účelné než moderné. Dôraz kladieme na udržateľnosť zavedených štandardov, s presadzovaním myšlienky na potrebu neustáleho zlepšovania týchto štandardov.

L03
Tímová práca / Kontinuálne zlepšovanie
 X Dní | Projekt

Pomôžeme vám so zavedením systému neustáleho zlepšovania a zdokonaľovania, ktorý má dnes viaceré mená, no najznámejšie zrejme sú Kaizen, Six Sigma, PDCA, Lean a TQM.

Asistencia pri manažmente zmien a zapájaní zamestnancov ku zmenám, so zameraním na stredný a  nižší manažment, systémom učenia tímového prístupu, budovaním schopnosti vyhľadávať a odstraňovať plytvanie prostredníctvom pozorovania a následného zlepšovania práce.

Poradíme vám s využívaím systémových nástrojov tímovej práce ako napríklad s Project charter, Gant diagram, PCM, SMART, SixSigma TW, TW Phases, PDCA, DMAIC, Team rewarding a inými užitočními radami.

L04
Vzdelávanie
 1-3 Dni | Tréning

Vzdelávacie moduly sú nastavené na metodické aspekty nástrojov procesného riadenia a nástrojov štíhlej výroby, prípadne prípravu na implementáciu LEAN modulov L01-L03. Všetko je prispôsobené Vašim potrebám.

PROCESY_head
L01
L02
L03
L04
Účtovníctvo a Dane
A01
Podvojné účtovníctvo
 trvalo | Služby

Poskytujeme komplexné služby spojené s externým vedením podvojného účtovníctva, vrátane mzdovej agendy ako aj komplexnej daňovej správy spadajúcej pod legislatívu SR. Všetky povinné registrácie zabezpečíme za Vás, zastúpime Vás pred Daňovými a ostatnými štátnymi inštitúciami. Prehľadné účtovníctvo zabezpečíme aj s nastavením sledovania nákladov a výnosov podľa firemných aktivít či zákazkovej evidencie, detailného druhového členenia, závislosti na výkonoch a daňovej uznateľnosti. Dokladovú evidenciu a jej vizualizáciu vedieme ďaleko nad rámec zákonných požiadaviek resp. ISO normy.

A02
Daňové priznania
dopyt | Služby

Spracujeme pre Vás všetky druhy daňových priznaní platných na území SR (Daň z príjmu FO-A,B, Daň z príjmu PO, Ďaň z pridanej hodnoty, Daň z motorových vozidiel, Daň z nehnuteľností, Ostatné dane) 

ÚČTOVNÍCTVO

Čistá hlava kvôli daniam.

V zmysle zákona. Optimálne.

A01
A02
ÚČTOÍCVNTVO_head

Neváhajte nás kontaktovať ak sú Vaše požiadavky špecifické. Tešíme sa na stretnutie.

Hľadáte niečo špeciálne ?

Chcete vedieť viac ? Kontaktujte nás

Sme tu preto aby sme vám pomohli. Kontaktujte nás cez telefón, email alebo sociálne siete.

bottom of page